Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

 


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.presinsky.sk je :

František Prešinský - Qartz Time 
Farská 40
949 01 Nitra


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

Reklamačné podmienky

 

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia reklamovaný tovar posielajte spolu so záručným listom, prefotenou faktúrou a popisom reklamovanej poruchy na adresu:

František Prešinský - Qartz Time  
Farská 40
949 07 Nitra

info@presinsky.sk
0917 66 99 66 (po. - pi.: 09:00 - 16:00)

Záleží nám na vašej spokojnosti, preto každú reklamáciu riešime promptne v priebehu niekoľkých dní. Pri technicky náročnejších reklamáciách to môže trvať dlhšie, nikdy však nie viac, ako zákonom stanovených  30 dní. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, dopravu hradíme my.

Reklamácie sa nevzťahujú na: 

1. opotrebovanie šperku, púzdra hodiniek, remienka a náramku spôsobené bežným používaním,

2. poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí), ak sa nepoužívajú podľa návodu vodotesnosti,

3. poškodenia vyvolané neodborným zásahom.

Reklamovať môžete iba šperk alebo hodinky s výrobnou vadou. Reklamácie sa riešia podľa reklamačného zákona Slovenskej republiky.

Aby Vám zakúpený tovar prinášal radosť čo najdlhšie, chráňte ho pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie je označený ako vodotesný, čo sa týka hodiniek v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi. 

Mechanické hodinky – automatické majú povolenú odchýlku od presnosti chodu od 0 až do +/- 2min/deň, podľa typu strojčeka.


Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie reklamačného poriadku.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na    predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Spotrebiteľ si môže svoju žiadosť o ARS zaslať na adresu: František Prešinský- Qartz Time, Farská 40, 949 01 Nitra.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh musí obsahovať: a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie predávajúceho, c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

a) uzavretia dohody podľa,

b) vydania odôvodneného stanoviska,

c) odloženia návrhu podľa,

d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Pre elektronické alternatívne riešenie sporov uvádzame odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov uvádzaných na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, konkr. na  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

1. 2. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa:

 

Ústredný inšpektorát SOI

Odbor medzinárodných vzťahov a ARS

Prievozská 32

Pošt. Priečinok 29

827 99 Bratislava

 

 

 +421 2 5827 2123

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Adresa:

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P.O.BOX 12

820 07 Bratislava 27

 

 

 +421 2 581 004 11

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Adresa:

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb „ARS“ Továrenská 7

P.O.BOX 40

828 55 Bratislava 24

 

 

+421 2 5788 1358

 

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

 

 

0 €

8. 2. 2016

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

Adresa:

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

Bajkalská 2335/3

058 01 Poprad

 

0944 533 011

 

 

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

7. 4. 2016

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie

Adresa:

 

Bankový ombudsman

Rajská 15/A

811 08 Bratislava

 

 

 +421-2-57205307

 

 

 

spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom Slovenskej bankovej asociácie)

 

 

0 €

Spotrebiteľ má právo voľby medzi týmito subjektmi.

Všetky potrebné informácie pre spotrebiteľov ohľadom alternatívneho riešenia sporov sú uvedené na web stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s .

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia